Jelenlegi hely

Kurzusok tartalmi összefoglalója

A Szent Ignác Lelkiségi Iskola szolgálatainak és kurzusainak tartalmi összefoglalója

a. Szolgálatok

  1. Mária Magdolna belső gyógyító szolgálat. (hétvége)

A kurzus bemutatja a megsebződés okait Mons Jaramillo (Belső gyógyítás) és a Linn testvérek könyvei (Életünk 8 szakaszának gyógyulása) alapján, és a gyógyulás útját a kiengesztelődés által. A belső gyógyító ima lényege is a kiengesztelődésre irányul.

1.- Bevezetés (Jézus találkozása Mária Magdolnával és Simonnal, a Mk 14 alapján)

2.- A bűn árnyéka                                                        

A.- A bűn és következményei                               

B.- A bűnök és a szív sebei                                   

a.- Neheztelés és harag a szülők és mások ellen, b.- Isten ellen, c.- Magam ellen

3.- A gyógyulás útján                                                  

A.- A kiengesztelődés öt szakasza

B.- Megtapasztalva a szeretetet

C.- Idő

D.- A belső gyógyulás hatásai

E.- A belső gyógyulásért való ima

4.- Befejezés – útmutatás a hétköznapi gyógyulásra (kegyelmi eszközök használata) és a kurzus lezárása.

  1. Keresztút belső gyógyító szolgálat (hétvége)

Jézus szenvedésén elmélkedve felfedezzük, hogy Jézus felvitte a keresztre minden szenvedésünket.

1.- Bevezető (a kurzus bemutatása, ráhangolódás)

2.- Jézus magánya

3.- Jézus vitái

4.- Jézus halálra ítélik                                                        

5.- Jézus találkozásai                                                         

6.- Jézus gyöngesége - elesései                                          

7.- Jézust keresztre feszítik és meghal                               

8.- Befejezés: Jézus feltámadt

  1. Isten szeretete belső gyógyító szolgálat (hétvége)

A szolgálat célja az Istennel való szeretetkapcsolatunk elmélyülése, gyógyulása.

1.- Bevezető

2.- Hogyan szeret Isten (az 5 szeretetnyelv alapján)

3.- Istennel való kapcsolatunk lépcsői (idegen, szolga, gyermek, szerelmes)

4.- Befejezés: hogyan fejezhetjük ki Isten iránti szeretetünket (szintén az 5 szeretetnyelv alapján)

4. Szabadító szolgálat (hétvége)

A kurzus alatt feltárjuk a megkötözöttségek okait, az okkult, ezoterikus és más babonás, bűnös gyakorlatok és a katolikus keresztény hit közti ellentétet, a résztvevőket megtérésre hívjuk ezekből a bűnökből, a szolgálat végén imádkozunk a résztvevők szabadulásáért a megkötözöttségekből. A kurzus nem foglalkozik megszállottak szabadításával, ez nem a mi dolgunk.

Bevezető – a kurzus bemutatása

2.- Háború Isten és a démonok között

A.- Sátán országa – Isten Országa

B.- A harcos Isten

C.- A démonok

D.- Szolgáik

3.- Az ember részvétele

A.- A bűn és következményei

B.- Az üdvösség reménye

C.- A bálványimádás bűne – a formális bálványimádás (okkultizmus, ezoterika, stb)

D.- A informális bálványimádás (pl szinkretizmus)

E.- Átok és rontás

F.- Hogyan jönnek létre a kötelékek

G.- Obszesszió (rögeszmés kísértések)- opresszió (elnyomás)

4.- A szabadítás

A.- Isten műve

B.- Szeretetből

C.- Jézusban

D.- Mária segítségével

5.- Részünkről szükséges:

A.- A megkötözött részéről:

a.- Megtérés

b.- Beismerés - megbánás – ellene mondás (lemondás)

c.- Szent élet

d.- A szabadítás hatásai

Lelkiismeretvizsgálat. Szabadító ima.

b. Lelki élettel foglalkozó kurzusok

1.      Eukarisztia kurzus (hétvége)

1.- Bevezető

2.- Előképek a Szentírásban 

3.- Jézus áldozata (szeretetből, értünk, bűneinkért, a mi válaszunk)

4.- Az új szövetség – az egyház áldozata (hatásai életünkben)

5.- Hogyan ünnepeljük az Eukarisztiát (liturgiamagyarázat)

6.- Szövetségkötés (elköteleződés: Jézus arra hív minket, hogy vele szövetségben éljünk)

2.      Találkozások Jézussal a Bibliában (hétvége)

Különböző személyeket mutatunk be, akik találkoztak Jézussal, hogy arra bátorítsuk a résztvevőket, hogy merjenek bensőségesen találkozni Jézussal: Bartimeus, a naimi ifjú és édesanyja, Zakeus, a szír-föníciai asszony.

A szenvedő és meghalt Jézus és a feltámadott Jézus.

3.      Szentlélek kurzus (hétvége)

A kurzus célja egy mélyebb találkozás a Szentlélekkel.

1.- Bevezető

2.- Ki a Szentlélek?   (képei, nevei a Szentírás és a katekizmus alapján)

3.- A Szentlélek a szívünkbe viszi az Örömhírt

4.- A Szentlélek ajándékai 

5.- Élet a Lélekkel (gyümölcsök és karizmák)

6.- A Szentlélek új kiáradása Krisztus tanúivá tesz minket

Ima a Szentlélek kiáradásáért.

4.      Advent és Nagyböjt kurzusok:  (hétvége) a két kurzus bemutatja a két nagy liturgikus ünnepkör tartalmát és liturgiáját. Az ünnepelt hittitok szentírási előképei, tartalma, lelki gyümölcsei számunkra, liturgiájának magyarázata a latin rítus szerint.

5.      Betániai Mária – olyan imamódokat mutat be, melyeket személyes imaidőnkben gyümölcsözően használhatunk, a teljesség igénye nélkül. (hétvége)

1.- Bevezető (Jézus látogatása Betániában)

2.- Az ima alapjai

3.- A szóbeli ima

4.- A Szentírás imádkozása

a. Zsoltárok imádkozása

b. Az olvasás mint ima (lectio divina)

5.-Az elmélkedés                                                               

a. Logikus elmélkedés

b. Szt Ignác módszere

6.- IHOP módszer: elmélkedés és igehelyek a közbenjáró imában              

7.  A szentségimádás                                                         

8.- Az egyszerű jelenlét imája                                                          

6.      Ébredés – hogyan imádkozzunk azért, hogy Egyházunkban ébredést tapasztalhassunk meg? 4 nap

7.      Eszter kurzus – képzés a közbenjáró imára, a Szentírásban található közbenjáró imák alapján. 4 nap

8.      Megkülönböztetés Szent Ignác alapelvei szerint. 6 nap. A kurzus a lelkigyakorlatos könyv alapján íródott, bemutatja Jézust, Jézus taktikáját és stratégiáját, ahogy az emberhez közeledik, valamint az ellenség taktikáját és stratégiáját, hogy ezeket világosan felismerjük, és csak a jó lélektől származó indíttatásokat kövessük.

9.      A „Szent Mihály (kiképzés a szabadító imára)” (7 nap) és a „Kiképzés a belső gyógyító imára” (5 nap) kurzusok – az alapjukat adó szolgálatok témáit viszik tovább, magyarázatot adva az adott karizmákról, ezek helyéről a szolgálatban, és felvázolják, hogyan kell szolgálni azok felé, akik imát kérnek.

10.  Énekek éneke (5 nap) – Buzdítás arra, hogy még bensőségesebb kapcsolatra törekedjünk Istennel, aki a Szentírásban többször is házassághoz hasonlítja népével kötött szeretetszövetségét. Bemutatjuk Istent, mint egyetlen Vőlegényt, felvázoljuk, milyen menyasszonyt szeretne és milyen szövetséget ajánl fel nekünk – ha elfogadjuk.

Minden kurzusban bőségesen használjuk a Szentírást, és amennyiben a kurzus céljának elérését segítik, plakátokat, más szemléltető eszközöket és olyan gyakorlatokat, melyek döntésre segítik a résztvevőket a szerzett tapasztalat alapján (dinamikákat).

A közös ima és a szentmise a kurzusok lényes alkotóeleme.